Achievement Data 2017-18

2017-18 School Letter Grades

Mill Creek Community School Corp                                        A

Cascade High School                    A

Cascade Middle School                    A

Mill Creek East Elementary                    B

Mill Creek West Elementary                    A

MCCSC Data 2018